آرشیو فیلم های آموزشی و آشنایی با افرا شامل : آشنایی با شرکت ، منو های برنامه و نرم افزارهای سیستم