اطلاعات اولیه
از امکانات این سیستم می توان به معرفی عوامل حقوقی ، تعریف روش محاسبه هر کدام از عوامل حتی بیمه و مالیات ، معرفی شعب بیمه و کد کارگاههای مختلف ، معرفی شعب مالیات ، معرفی شعب پرداخت حقوق و تعریف دیسکت مربوط به همان نوع بانک ، معرفی انواع وام – مرخصی و ….. اشاره کرد
هر شخص در این سیستم دارای یک مرکز هزینه و پروژه می باشد که تمامی اسناد حقوق در همان مرکز هزینه و پروژه سند می خورد

عملیاتهای حقوق و حسابداری حقوق
محاسبه حقوق در این سیستم بر مبنای حکم اشخاص ، فرمولهای محاسباتی و اطلاعات ماهانه می باشد که تمامی موارد توسط خود کاربر قابل تعریف و انحصاری کردن سیستم حقوق می باشد
عوامل حکم اشخاص شامل حقوق پایه ، حق مسکن و … تماما توسط خود کاربر قابل تعریف ، اضافه و یا کم کردن می باشد بنابر این ما می توانیم براحتی برای انواع استخدام (ساعتی – قراردادی -….) عوامل دلخواه را تعریف و مقدایر حکم حقوقی اشخاص را برای همان عوامل وارد نمائیم
فرمولهای محاسباتی تماما توسط خود کاربر قابل تعریف ، حذف و یا اضافه کردن می باشد بطوری که ما براحتی می توان نحوه محاسبه اضافه کاری ، شبکاری و حتی حقوق پایه را تعریف نمائیم (البته سیستم بصورت پیش فرض اولیه دارای یکسری فرمول محاسباتی و عوامل عمومی می باشد)
اطلاعات ماهانه شامل ثبت و نگهداری اطلاعات کارکردی (کارکرد ماه – مرخصی – غیبت – …. ) و وجوه نقد و غیر نقد ماهانه (پاداش – وام – مساعده – …. ) می باشد
البته محاسبه حقوق تنها شامل حقوق ماهانه نمی باشد ، محاسباتی از قبیل محاسبه عیدی ، سنوات ، بازخرید مرخصی و … نیز توسط این سیستم انجام می شود .
بعد از محاسبه حقوق می توان با تعاریف ساده قالب سند حقوق را برای سیستم تعریف کرده تا سیستم بتواند از روی محاسبات حقوق سند حقوق اعم از سند حقوق ماهانه ، عیدی ، سنوات ، بازخرید مرخصی و … را صادر کرد

گزارشات
گزارشات این سیستم شامل گزارشات فیش حقوقی ، لیست بیمه ، مالیات ، لیست حقوق ، لیست پرداخت حقوق و انواع گزارشات قابل طراحی می باشد
دیسکت بیمه ، دیسکت پرداخت حقوق نیز در این سیستم توسط خود سیستم تعریف و بنا به فرمت سازمان مربوطه آماده می گردد و دیگر نیاز به نرم افزار دیگر نمی باشد