سیستم مالی با‌گستردگی اطلاعات همواره نیازمند امکان جستجو و‌فیلترگذاری آسان بوده‌و نرم افزاری که‌در‌ این‌قسمت پیشرفته باشد، بیشتر مورد‌توجه قرارمی‌گیرد.
در‌ نرم‌افزار افرا نیز‌این امکان مورد توجه‌قرار گرفته‌است بصورتی‌که در‌تمامی فرمها، بصورت پیش‌فرض، امکان‌جستجو درتمامی فیلدها وجود دارد . این‌جستجو ابتداعا با‌ترتیب حروف‌اطلاعات و.در‌ مرحله بعد با امکان فیلتر گذاری، در‌تمامی بخش‌های اطلاعات صورت میگیرد.
مثلا اگر در فرم حسابهای معین و در جستجو تایپ شود حس ، سیستم اولین اطلاعاتی که با دو حرف ح و س شروع شده باشد را نمایش می دهد .

اما اگر اطلاعات را فیلتر نمائید ، لیست محدود می شود به تمام اطلاعاتی که داری کلمه حس در هر بخش از اطلاعات باشد .

در زیر چند نمونه از فرمهای سیستم با این امکان را مشاهده می نمائید :

در تمامی فرمها شما با کلیک بر روی هر ستون ، میتوانید در اطلاعات ستون انتخابی جستجو و اعمال فیلتر نمائید .

در صورتی که بین حروف از فاصله استفاده نمائید ، جستجوی شما ترکیبی می شود مانند حس + دریافت که حاصل این فیلتر گذاری اطلاعاتی می شود که دو کلمه حس و دریافت را دارا باشد .

نوشتن نظر