شرکت افرا سیستم میهن دارای 16 نرم افزار اصلی و 5 نرم افزار فرعی یا زیر سیستم می باشد . انتخاب تمامی این نرم افزار ها برای هیچ شرکتی به صرفه و مناسب نمی باشد . لذا ما نرم افزار ها را بر اساس فعالیت شرکتها دسته بندی نموده و در قالب بسته های نرم افزاری آماده ارائه می نمائیم .

در این بسته های نرم افزاری چند نرم افزار اصلی وجود دارد که برای آن دسته از فعالیت الزامی می باشد . سایر نرم افزار ها فرعی بوده و اختیاری می باشد . لیست این بسته های نرم افزاری به شرح ذیل می باشد .

حسابداری پیمانکاری

پکیج پیمانکاری

در شرکتهای پیمانکاری تنوع نرم افزاری نسبتا بالا می باشد . پکیج پیمانکاری جهت ثبت و نگهداری قرارداد ، صورت وضعیت و پرداخت های قرارداد ها می باشد که در پیمانکاری ضروری می باشد . نرم افزارهای اصلی و فرعی به شرح ذیل می باشد .
نرم افزارهای اصلی : حسابداری – پیمان مدیریت – خزانه داری
نرم افزار های فرعی :  منابع انسانی و حقوق دستمزد – دارائی ثابت – تدارکات

جزئیات بیشتر

حسابداری بازرگانی

پکیج شرکتهای بازرگانی

پکیج شرکتهای بازرگانی مخصوص شرکتهای خرید فروش که دارای انبار بلند مدت نیستند می باشد و عمده نیاز آنها ثبت رویدادهای مالی حاصل از خرید و فروش و حسابهای بانکی بوده . این پکیج شامل چند نرم افزار اصلی و فرعی می باشد .
نرم افزارهای اصلی : حسابداری – فروش – خزانه داری
نرم افزار های فرعی : حقوق دستمزد – تدارکات

جزئیات بیشتر

حسابداری تولیدی

پکیج تولیدی و کارخانجات

پکیج تولیدی مخصوص واحدهای تولیدی متوسط و بزرگ بوده که نیاز به ثبت اطلاعات تولید ، محاسبه بهای تمام شده و کنترل فرآیند تولید دارند .
نرم افزارهای اصلی : حسابداری – انبار – فروش – خزانه داری – منابع انسانی و حقوق دستمزد – بسته تولید (برنامه ریزی و کنترل تولید ، کنترل کیفی ) – بهای تمام شده
نرم افزار های فرعی : دارائی ثابت – تدارکات

جزئیات بیشتر

حسابداری شرکتی

پکیج شرکتی

پکیج شرکتی مخصوص شرکتهای غیر تولیدی که به فعالیت خرید و فروش می پردازند می باشد . نیاز اصلی اینگونه شرکتها ثبت رویدادهای مالی حاصل از فعالیت خرید و فروش ، هزینه های اداری و صورتحساب بانکها می باشد . این پکیج شامل چند نرم افزار اصلی و فرعی می باشد .
نرم افزارهای اصلی : حسابداری – انبار – فروش
نرم افزار های فرعی : خزانه داری – حقوق دستمزد – تدارکات

جزئیات بیشتر