* مهندسی تولید : تمامی اطلاعات اعم از فرمول ساخت کالاها ، مراحل تولید و اطلاعات ماشین آلات در این سیستم ثبت و نگهداری می شود .
– امکان گزارش گیری از مواد در محصولات – محصولات و دستگاهای تولیدی – فرآیندهای تولید و شاخصه های مواد و محصولات در تولید
* برنامه ریزی تولید : امکان ثبت سفارشات تولید شامل نیازهای فروش ، نیازهای واحد تولید و انبار بر اساس نقطه سفارش – شناسایی مواد و نیمه ساخته ها و ثبت درخواست های کالا از انبار –
برنامه ریزی و زمان بندی سفارشات تولید – ثبت درخواستهای مکمل تولید
– امکان گزارش گیری از برنامه های تولید و آخرین وضعیت اعم از سفارشات واحد فروش و برنامه سالیانه – مقدار کالای درخواستی و ارسالی – مواد و نیمه ساخته مورد نیاز در مراکز
* کنترل تولید : امکان کنترل بر فرآیندهای تولید از سفارش تا تحویل کالا شامل ثبت عملکرد تولید – پرسنل تولید – کارکرد ماشین آلات – ثبت توقفات ، تاخیر و زمان واقعی تولید – ثبت ضایعات
امکان ثبت اسناد انبار در چرخه تولید و کنترل مراحل کار
– امکان گزارش گیری از سفارشات باز ، عملکرد پرسنل تولید – کارکرد ماشین آلات و تحویلی ها به انبار – تولیدات مراکز تولیدی – ظرفیت آزاد و استفاده شده دستگاههای تولیدی
– مقایسه عملکرد و برنامه ریزی تولید ، گزارش اقلام تولید شامل موجودی اولیه ، تولید شده و در راه
* کنترل کیفی : امکان معرفی آزمایشگاهها ، انواع آزمایشات برای مواد ، نیمه ساخته و محصول – استانداردها و مدارک – معرفی پارامترها و مقادیر آزمایشگاهها – درخواستهای آزمایش
– امکان گزارش گیری از نتایج آزمایشات کالاها و شرکتها – اقلام تائید شده و رد شده – عملکرد پرسنل کنترل کیفی – وضعیت درخواستهای آزمایش و اقلام رسید شده در انبار
* تعمیرات نگهداری : امکان معرفی دستگاههای تولید و قطعات – معرفی سرویس های دستگاهها – صدور دستور کار و امکات تعمیرات داخلی و خارجی – معرفی خطاها و عیوب دستگاهها و راه حلها
ثبت درخواست قطعات و مواد مصرفی جهت تعمیرات – زمان بندی سرویس های پیشگیرانه ، اضطراری – ثبت مدارک دستگاهها و اطلاعات فنی
– امکان گزارش گیری از دستور کارها و آخرین وضعیت – عملکرد پرسنل تعمیرات – هزینه های تعمیرات – کارهای ماهانه ، سالیانه ، فوری ، اضطراری و پیشگیرانه – گزارش تعمیرات شامل تعداد و تاریخچه تعمیرات
گزارش ارزیابی تعمیرات و سرویس های انجام شده