اطلاعات اولیه
از امکانات این سیستم می توان به :
اطلاعات پایه سازمان : معرفی ساختار سازمانی ، گروه و پایه های حقوقی و مقادیر آنها و شرایط احراز شغل ، معرفی انواع استخدام
اطلاعات پرسنل : معرفی پرسنل : ثبت و نگهداری اطلاعات پرسنلی شامل اطلاعات شخصی ، فرزندان ، تحصیلات ، دوره های آموزشی
اطلاعات پایه حقوقی : جداول ریالی ، عوامل حقوقی و فرمول محاسبه
اشاره کرد

عملیاتهای کارگزینی و اداری
عملیات کارگزینی شامل : ثبت و نگهداری انواع احکام کارگزینی انفرادی و گروهی شامل استخدام – تغییر حقوق و پایان کار به همراه پرینت حکم کارگزینی
قابلیت های سیستم شامل : ثبت و تعریف مراحل مرخصی ، ثبت و تعریف مراحل وام و تهیه نامه های اداری پرسنل اعم از اشتغال به کار ، کسر از حقوق – ثبت و محاسبه حکم حقوقی پرسنل می باشد

گزارشات
گزارشات این سیستم شامل گزارشات اطلاعات کامل پرسنل ، احکام حقوقی و کارگزینی و انواع گزارشات قابل طراحی می باشد