عملیاتها و‌اطلاعات مالی‌ درهر شرکتی‌امکان تکرار وتعدد داشته واین موضوعی‌عادی در فعالیتهای‌هر شرکت‌ می‌باشد.

حال‌اگر بخواهیم این‌اطلاعات را هربار از ابتدا وارد کنیم، کاری‌سخت و زمانبر می‌شود پس‌این الزام طبیعی می‌باشد که نرم‌افزار مالی دارای‌امکان تکثیر اطلاعات باشد.

نرم‌افزار مالی افرا درتمامی فرمها و سیستمها دارای امکان تکثیر اطلاعات می‌باشد. در شکل زیر چند نمونه فرم که امکان تکثیر اطلاعات را دارا می باشد را آورده ایم :

در تمامی فرمها امکان تکثیر در اطلاعات را مشاهده می نمائید .

شما براحتی می توانید ردیف های دلخواه را انتخاب و پس از کپی در حافظه ، مجدد آن را از حافظه دریافت کنید .

نوشتن نظر